Associació Cultural LO GAIAL
Local dels caçadors, PL-1
25515 Molinos (Lleida)
logaial@logaial.cat
Tel. 669 099 851 - 679 994 551

logo antic

Organització

L’associació cultural “Lo Gaial” es va dotar d’una estructura funcional d’acord amb el que estableix la Llei d’Associacions del 24 de Desembre de 1964 i disposicions complementàries.

En aquest sentit, existeix un Consell Directiu format per: President, Vice-President, Secretari, Tresorer i vocals, tants com Arees de Treball o   Comissions existents.

Les ÀREES DE TREBALL sorgeixen en funció de les diferents propostes sugerides per algú, i la seva durada depèn del seu propi programa de treball.

Els membres de cada Area es reuneixen i treballen autònomament, coordinats pel seu Vocal, que és així mateix l’encarregat de coordinar amb les altres àrees, i amb el conjunt de l’Assemblea.

Les àrees de treball s'han anat creant  i tancant  a mesura que han sorgit les  diferents proppstes d'activitats .Les principals que fins ara han estat actives :

 • PATRIMONI HISTORIC
 • ARXIU GRAFIC : PASSAT RECENT
 • MEDI NATURAL
 • RECULL DEL NOM DE LES CASES
 • TROBADSES MUSICALS
 • HERBARI DE LA VALL FOSCA
 • FESTES , FIRES I EXPOSICIONS
 • LES MARQUES DEL BESTIAR
 • CAMPS DE TREBALL
 • CAMINS DE FERRADURA,
 • TOPONIMIA I LÈXIC AUTÒCTON
 • RECULL I EXPOSICIÓ DE "GOIGS"
 • CABANES DE PASTORS
      

A més de l’activitat així organitzada, es duen a terme moltes tasques de caire concret, que responen a objectius o necessitats més puntuals i que han tingut fins ara una importància molt rellevant.

 

SESSIÓ  DE TREBALL PER LA  EXPOSICIÓ :

"Arxiu de la tradició gràfica"
 
lg7
 
Visita del Delegat de Cultura de Lleida